Кафедра педагогіки

 

 

 

Склад кафедри

474 Зав. каф. педагогіки
доктор педагогічних наук, професор
Жукова Оксана Анатоліївна
Тел.: 707-51-78

Жерновникова О.А.

доктор педагогічних наук, професор

Шведова Я.В.

Кандидат педагогічних наук, доцент

4156Наливайко О.О.

Кандидат педагогічних наук, доцент

74114Махновський С.С .

Кандидат педагогічних наук, доцент

Чепурна В.О.

Кандидат педагогічних наук, доцент

Cамойлова Н.В.

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

Історична довідка

Кафедру педагогіки як самостійний структурний підрозділ у Харківському університеті було засновано в 1850 році, про що свідчать архівні матеріали, які зберігаються в Санкт-Петербурзькому архіві. У документах наголошується, що на кафедру покладаються відповідальні завдання: поглиблювати гуманітарну спрямованість університетської освіти, надавати найширші можливості випускникам для працевлаштування. Педагогіка як навчальний предмет читається з 1900 року з невеликими перервами, які виникали через відсутність відповідних кадрів. На кафедрі працювали такі талановиті педагоги, як: проф. Е. К. Мауер (1825-1830), проф. А. О.Валіцький (1837-1852), проф. М. О.Лавровський (1852-1863). В різні роки педагогіку викладали проф. М. М.Лунін, А. П.Рославський-Петровський, І. Я. Кронеберг, К. А.Дьяченко, Ф. А.Зеленогорський, приват-доценти М.А.Маслов, І. С. Продан. Завідувачами кафедри були: Х. Роммель (1850-1851 рр.), М. О. Лавровський (1852-1863 рр.), відомий психолог Л.І. Янченко, педагоги М. Ф.Богатов i П.А. Ярмоленко. Вченими кафедри досліджувались історико-педагогічні, психолого-педагогічні, соціально-культурологічні та соціально-педагогічні теми.
З відкриттям кафедри читання педагогічних дисциплін стає систематичним, а обговорення професійно-педагогічних завдань переходить у розряд загальноуніверситетських завдань. Вага педагогічних дисциплін в університеті в ХІХ столітті й аж до довоєнних років була досить висока: до 30%. Курс педагогіки як обов’язкової дисципліни читався на всіх факультетах, крім медичного. Практичні й семінарські заняття проводились з загальної педагогіки, історії педагогіки, теорії виховання та дидактики.

Галузь дослідження

З часу утворення і творчої діяльності кафедри тематика наукових досліджень змінювалась у відповідності до соціально-політичної і економічної кон’юнктури. Розпочинались наукові пошуки з того, що проводився історичний аналіз класичної педагогічної думки. Вивчались праці Я. А. Коменського, Ж.-Ж.Руссо, І. Г. Песталоцці та ін., отже провідною тематикою наукових досліджень кафедри були історико-педагогічні.
Нові підходи до підготовки педагогів призвели до формування відповідних напрямів наукових досліджень кафедри. Досліджувались такі теми, як: «Формування педагогічної культури», «Онто-інвайроментальна педагогіка», «Естетична й ділова культура педагога», «Формування мовної і мовленнєвої культури», «Екологічна й валеологічна культура» та ін. Було опубліковано монографії по визначених темах: «Удосконалення загальнопедагогічної підготовки вчителя в університеті (1990 р.), «Методологія і ідеологія онто-інвайроментальної педагогіки (Педагогіка гармонізації і злагоди особистості з довкіллям)» (2003 р.), «Педагогічні засади теорії і практики педагогічної майстерності» (2004 р.), «Образ педагога» (2002 р.), «Моральна культура вчителя» (2007 р.). Було відкрито вчену спеціалізовану раду за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Кафедрою було підготовлено і захищено дві докторські та більше 20 кандидатських дисертацій у вчених спеціалізованих радах Києва, Луцька, Луганська, Харкова.
До здобутків цього періоду належать: видання 58 методичних матеріалів й 9 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки; започаткування фахового видання з педагогіки «Наукові записки кафедри педагогіки». Основними досягненнями кафедри педагогіки є відкриття закономірностей і умов, що сприяють самореалізації особистості, досягненню нею успіхів, гармонізації власної поведінки з довкіллям простими освітніми засобами.
Перед вченими кафедри поставлено наступні завдання:
1. Опанування системою сучасних соціально-філософських, педагогічних і морально-психологічних знань та формування на їх основі умінь і навичок з метою їх практичного застосування у різних сферах життєдіяльності.
2. Формування міжособистісних доброзичливих відносин.
3. Прийняття ідейних морально-духовних переконань, заснованих на вічних морально-естетичних цінностях.
4. Засвоєння естетичних знань, що активно формують бажання і готовність жити за законами краси.
5. Розуміння сутності позитивного іміджу як елементу особистісної культури, що допомагає удосконаленню власних прийомів педагогічної майстерності.
6. Розуміння необхідності засвоєння опосередкованих механізмів формування моральної культури, до яких відносено: соціально-орієнтований, морально-нормативний, морально-регулятивний.
7. Формування моральної культури майбутніх викладачів у контексті готовності до управлінської діяльності.

Сучасний етап розвитку кафедри.

Стратегія кафедри спрямована на оновлення наукової, навчальної, методичної та виховної роботи в контексті сучасної освітньої парадигми. Так, науково-педагогічними працівниками кафедри проводиться дослідження за обраною темою «Сучасні технології та методики професійно-педагогічної підготовки фахівців в освітньому просторі вищих навчальних закладів»; щорічно проводяться круглі столи з актуальних проблем педагогіки вищої школи на регіональному рівні; ведеться робота щодо входження збірника наукових праць «Наукові записки кафедри педагогіки» до провідних наукометричних баз цитування; студентська молодь активно залучається до наукової роботи в рамках кафедральної теми дослідження зі спільним висвітленням результатів проведеної роботи у провідних фахових виданнях України; науково-педагогічні працівники сприяють участі студентів у конкурсах студентських наукових робіт різних рівнів.
Колектив кафедри, ідучи у ногу з вимогами часу, впроваджує в освітній процес активні та інтерактивні методи навчання. Особливо приваблюють студентів: кейс-метод, метод проектів, метод мозкового штурму та брейн-ринг.
Здійснюється активна робота щодо удосконалення робочих програм навчальних дисциплін та програми літньої виховної практики, розробляються курси дистанційного навчання. Започатковано роботу по створенню комп’ютерного програмного продукту для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Педагогіка» (пілотний проект), ведеться робота з оновлення інформаційно-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
Науково педагогічні працівники кафедри не тільки планово, а й позапланово підвищують свою педагогічну майстерність шляхом участі в різноманітних школах-семінарах, тренінгах, майстер-класах у провідних навчальних закладах України та проходять стажування в країнах Європейського Союзу.
В рамках виховної роботи колектив кафедри проводить зі студентами виховні заходи, спрямовані на удосконалення культури спілкування та культури поведінки майбутніх фахівців з вищою освітою.

Телефон кафедри педагогіки: 707-51-78 

 e-mail: kaf_ped@i.ua

 

 

 

 

 

 

Ми у соцмережах

English version

 

Контакти

Наша адреса: 61077 Харків, пл. Свободи, 6, Харківський національный університет імені В. Н. Каразіна, 438, деканат факультету психології. Телефони: (0572) 707-50-23, 707-51-53, 707-51-70, 707-53-53. E-mail: psychology@karazin.ua