Наукове життя

На факультеті працюють 8 докторів і 30 кандидатів психологічних і педагогічних наук. Цей колектив веде активну наукову роботу. Традиційний науковий пошук здійснюється в області психології пам'яті. Цей науковий напрям започаткував П.І.Зінченко. Школа психології пам'яті розвивалася співробітниками кафедри психології і учнями П.І.Зінченка - Бочаровою С.П., Жітниковою Л.М., Ляудіс В.Я, Невельським П.Б., Рєпкіним В.В., Рєпкіною Г.В., Середою Г.К. і ін. Ними був здійснений не тільки широкий об'єм теоретичних досліджень, але і прикладних, особливо у сфері навчання і інженерної психології.

У межах напряму виконаний цілий ряд дослідницьких робіт, захищені кандидатські і докторські дисертації. Зараз на факультеті психології продовжується розробка основних проблем школи пcихoлoгії пам'яті, перш за все в плані вивчення тих процесів, які відбуваються як у окремих індивідів, так і в суспільстві в цілому (проблеми організації індивідуального досвіду людини, колективної і історичної пам`яті і тому подібне).

Наряду з цим сформувався напрям психології розвитку, який вивчає умови, джерела, закономірності і механізми психічного розвитку впродовж людського життя. Безперервна лінія розвитку простежується в контексті різних соціальних інновацій, перш за все - освітніх. Вивчається розвиток в рамках провідних типів діяльності - в молодшому, шкільному, підлітковому, юнацькому і студентському віці. Фундаментальні дослідження, які проводилися у межах цього наукового напряму, в 90-х роках знайшли широке практичне застосування в побудові системи розвивального навчання.

Поряд з традиційними фундаментальними напрямами наукових досліджень нарощуються темпи пошуків в прикладних сферах. Ведуться розробки в областях політичної, медичної, кримінальної, пенітенціарної, етнічної, екологічної психології, і психології бізнесу. У науковій роботі беруть участь і студенти, які працюють в гуртках студентського наукового товариства факультету.

Для кафедри педагогіки традиційним є науковий напрям роботи, що стосується фундаментальних питань телеології педагогіки, особистісної культури педагога і студента, педагогічної майстерності.

На факультеті виходять наступні видання: "Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Психологія ", "Наукові записки кафедри педагогіки", "Психологічне консультування і психотерапія".

Усі видання є фаховими. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Психологія" включено до Index Copernicus.

Наукові зв`язки факультету психології

Факультет психології ХНУ підтримує постійні творчі зв'язки з інститутами АПН і, перш за все, з Інститутом психології імені Г.С. Костюка АПН України. Співробітники факультету психології активно беруть участь в конференціях, які проводяться АПН України і інститутом психології АПН.

Факультет психології підтримує наукові зв'язки з Інститутом соціальної і політичної психології АПН України. Проводяться сумісні наукові конференції. Представники факультету психології входять до складу експертних рад з кардинальних питань організації освіти.

Співробітники факультету беруть участь в міжнародній науковій інтеграції. У міжнародному дослідницькому проекті "Розвиток національної, етнолингвистичної і релігійної ідентичності у дітей і підлітків", керівник Барретт М. (Англія), взяли участь співробітники факультету психології: доцент Павленко В.М. (керівник української групи), професор Іванова О.Ф., доцент Кряж І.В. Доцент Павленко В.М. також брали участь в дворічному науковому проекті по співпраці з державним університетом Пенсільванії (США).

Співробітники факультету проф. Іванова О.Ф. та проф. Крейдун Н.П. брали участь у програмі ТЕМПУС “Стійкий розвиток регіону у контексті екогуманістичного підходу”. Партнер – SEMSI, м. Відень, Австрія. 2014-2016.

Співробітники факультету доц. Луценко О.Л. та доц. Павленко В.М. брали участь у програмі ТЕМПУС “Impress". Партнер – університет Нортобріг, міжнарожний грант. 2014-2016.

Професор Кочарян О.С. виконував загальні розробки з оргконсультування разом з американським центром РСА та брав участь в дослідницькому проекті по розробці психодіагностичних методик з Психологічним центром "Ерда" (Польща, Варшава).

Взагалі, науковцями факультету було отримано біля 20 міжнародних дослідницьких грантів від Центрально-Європейського університету, Фонду МакАртурів, Національної ради США з східноєвропейських досліджень, гранти INTAS, TEMPUS, тощо.

 

Наукові школи факультету психології

Психологія розвивального навчання

Науковий напрям «Психологія розвивального навчання» був започаткований відомими психологами В.В.Давидовим і Д.Б.Ельконіним і одержав подальший розвиток на нашому факультеті. Науковцями факультету була продовжена розробка основ розвивального навчання в молодшому шкільному, підлітковому, юнацькому і студентському віці. Було показано, що завдяки формуванню учбової діяльності у учнів розвиваються і змінюються не тільки мислення, пам'ять, інші пізнавальні процеси, але й сама особистість. Розвивальне навчання сприяє бажанню вчитися і навчає, як це плідно робити. Для роботи в системі розвивального навчання О.К.Дусавицьким була організована підготовка вчителів в межах всієї України.

 

Психологія пам'яті

Психологія пам'яті є одним з перших і найстаріших напрямків факультету психології. її почав розробляти і всебічно розвивати представник Харківської психологічної школи, видатний вчений, засновник кафедри психології в нашому університеті П.І..Зінченко. В центрі його наукових розвідок була мимовільна пам'ять. Він показав її особливості, довів умови переваги, дослідив зв'язок пам'яті з активністю і діяльністю людини. Згодом в межах цього підходу Г.К.Середою був показаний вплив пам'яті на особистість і навпаки. Поступово крім індивідуальної пам'яті та її характеристик стали досліджувати різні види колективної, історичної пам'яті, їх закономірності, зв'язок з соціальною ідентичністю.

 

Статеворольова психологія

Засновником наукового напрямку «статеворольова психологія» є доктор психологічних наук, професор Кочарян Олександр Суренович. В цьому науковому напрямку розглядається формування психосексуальної сфери особистості, її маскулінних та фемінінних якостей, які надають можливість самореалізації та прояву активності особистості. Кочарян О. С. автор понад 150 наукових праць, 5 монографій та навчальних посібників. Під його керівництвом успішно захищено 11 кандидатських дисертацій.

Під керівництвом О.С. Кочаряна вивчаються теоретичні та практичні проблеми психології залежної особистості, її діагностики, профілактики та психокорекції; клиєнт-центрованої психотерапії (проф. Кочарян О.С., доц. Терещенко Н.М., ст. викладач Кочарян І.О.), психосексології та психології тілесності (проф. Кочарян О.С., доц. Терещенко Н.М.).

До наукової роботи активно залучаються студенти факультету психології. Студентські наукові роботи, які виконано в межах цього напрямку перемагали у конкурсах університетського та республіканського рівнів. Створено секцію студентського наукового товариства «Клінічна психологія та психотерапія», в рамках роботи якої проводяться наукові дискусії, майстер-класи, виступи провідних фахівців.

 

Наукові теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів

Кафедра загальної психології: "Розвиток і самореалізація особистості в освітньому середовищі". Науковий керівник - д. психол. н., проф. Олефір В.О.

Кафедра психологічного консультування і психотерапії: "Моделі формування гендерної ідентичності у сучасному культурному просторі України". Науковий керівник - д. психол. н., проф. Кочарян О.С.

Кафедра прикладної психології: "Стратегії підтримки психологічного здоров`я особистості в умовах кризи". Науковий керівник - д. психол. н., проф. Кряж І.В.

Кафедра педагогіки: "Сучасні технології та методики професійно-педагогічної підготовки фахівців в освітньому просторі вищих навчальних закладів". Науковий керівник - к. пед. н, доц. Жукова О.А.

 

 

 

 

Ми у соцмережах

English version